Přihlášení

Registrovat

Nemáte účet? Registrujte se.

Registrovat

www.letenkysnadno.cz - obchodní podmínky

 
 

Obchodní podmínky společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s. upravující postup při uzavírání smluv o letecké přepravě osob a poskytování souvisejících služeb na portálu www.letenkysnadno.cz

 

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání smlouvy o letecké přepravě osob a poskytování služeb souvisejících (dále jen Smlouva).

1.2.   Stranami Smlouvy jsou jednak osoba, která projeví zájem tuto Smlouvu, prostřednictvím zprostředkovatele - společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., uzavřít (dále jen Cestující), jednak společnost provozující leteckou přepravu (dále jen Dopravce), s níž Cestující projeví zájem Smlouvu uzavřít.

1.3.   Společnost STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., IČ: 08120803, sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17 (dále jen Zprostředkovatel), vystupuje v rámci výše uvedeného právního vztahu mezi Cestujícím a Dopravcem jako zprostředkovatel. K tomuto je oprávněna na základě smlouvy uzavřené s Mezinárodní organizací letecké přepravy (International Air Transport Association - IATA) a jmenování jednotlivými členy této organizace (letecké společnosti poskytující leteckou přepravu osob).

1.4.   Zprostředkovatel je oprávněn přijímat od Cestujících platby za přepravu osob a za služby související.


2.    Uzavření Smlouvy

2.1.   Zprostředkovatel nabízí Cestujícímu možnost uzavřít Smlouvu s Dopravcem jedním z těchto způsobů:

a) prostřednictvím on-line rezervačního systému provozovaného na internetové adrese www.letenkysnadno.cz, nebo

b) prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku, zejm. prostřednictvím telefonu, faxu nebo elektronické pošty, nebo

c) osobně v kterékoliv provozovně Zprostředkovatele

2.2.   Volbu způsobu uzavření smlouvy provede Cestující. Změna již provedené volby podléhá souhlasu Zprostředkovatele.

 

3.      Uzavření smlouvy prostřednictvím on-line rezervačního systému

3.1.   www.letenkysnadno.cz je on-line rezervační systém, který Cestujícímu umožňuje vyhledávat letecká spojení a následně rezervovat možnost uzavření Smlouvy s Dopravcem (dále jen Rezervace).

3.2.   Odesláním Rezervace činí Cestující objednávku přepravy, popř. služeb souvisejících, bezvýhradně se podřizuje obchodním podmínkám Zprostředkovatele a vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

3.3.   Bez zbytečného odkladu po obdržení Rezervace odešle Zprostředkovatel na emailovou adresu uvedenou Cestujícím v rezervačním formuláři, potvrzení Rezervace, včetně její rekapitulace, s uvedením celkové ceny za objednanou službu, termínu, do kdy musí být cena uhrazena a rezervačního kódu.

3.4.   Až do okamžiku uhrazení celkové ceny není objednávka přepravy pro Zprostředkovatele ani pro Cestujícího závazná a Rezervace, jakož i cena za službu nabízená Zprostředkovatelem v době provedení Rezervace, může být změněna. Úhrada ceny před odesláním potvrzení Rezervace Zprostředkovatelem Cestujícímu se nepovažuje za úhradu celkové ceny přepravy nebo služeb souvisejících.

3.5.   Nebude-li cena uhrazena v termínu stanoveném Zprostředkovatelem, je tento oprávněn bez dalšího Rezervaci zrušit.

3.6.   Smlouva Cestujícího s Dopravcem je uzavřena teprve uhrazením celkové ceny přepravy, popř. souvisejících služeb. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka zaplacena v hotovosti na pobočce, nebo připsána na účet Zprostředkovatele.

3.7.   Po uhrazení celkové ceny přepravy, popř. souvisejících služeb, vystaví Zprostředkovatel cestujícímu potvrzení o uzavření Smlouvy (Letenka), a toto bez zbytečného odkladu odešle Cestujícímu.

 

4.    Uzavření smlouvy prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku

4.1.   Jiným prostředkem komunikace na dálku je v těchto obchodních podmínkách rozuměn telefon, fax nebo email.

4.2.   Cestující může buď sám na webových stránkách Zprostředkovatele, nebo ve spolupráci s pracovníkem Zprostředkovatele vyhledat letecké spojení, popř. související služby, a tyto některým z výše uvedených způsobů (telefon, fax, email) poptat.

4.3.   Učiněním poptávky se Cestující bezvýhradně podřizuje obchodním podmínkám Zprostředkovatele a vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

4.4.   Bez zbytečného odkladu po obdržení poptávky ověří Zprostředkovatel dostupnost Cestujícím poptávané přepravy a potvrdí vytvoření Rezervace, včetně její rekapitulace, s uvedením celkové ceny za objednanou službu, termínu, do kdy musí být cena uhrazena a rezervačního kódu, nebo informuje Cestujícího o jiných možnostech uspokojení jeho poptávky (např. nabídka jiného nejbližšího termínu přepravy, služby jiného dopravce, apod.).

4.5.   V případě, že Zprostředkovatel potvrdí vytvoření Rezervace Cestujícím poptané přepravy, považuje se tento okamžik za okamžik uskutečnění objednávky Cestujícím.

4.6.   V případě, že Zprostředkovatel nabídne Cestujícímu jinou možnost uspokojení jeho požadavku a Cestující s tímto návrhem projeví souhlas, považuje se tento okamžik za okamžik uskutečnění objednávky Cestujícím.

4.7.   Až do okamžiku uhrazení celkové ceny není objednávka přepravy pro Zprostředkovatele ani pro Cestujícího závazná a Rezervace, jakož i cena za službu nabízená Zprostředkovatelem v době provedení Rezervace, může být změněna.

4.8.   Nebude-li cena uhrazena v termínu stanoveném Zprostředkovatelem, je tento oprávněn bez dalšího Rezervaci zrušit.

4.9.   Smlouva Cestujícího s Dopravcem je uzavřena teprve uhrazením celkové ceny přepravy, popř. souvisejících služeb. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka zaplacena v hotovosti na pobočce, nebo připsána na účet Zprostředkovatele.

4.10.   Po uhrazení celkové ceny přepravy, popř. souvisejících služeb, vystaví Zprostředkovatel cestujícímu potvrzení o uzavření Smlouvy (Letenka), a toto bez zbytečného odkladu odešle Cestujícímu.

 

5.    Uzavření smlouvy osobně v provozovně Zprostředkovatele

5.1.   V případě uzavření smlouvy osobně v pobočce prostředkovatele se použije článek 4 těchto obchodních podmínek obdobně.

 
6.    Způsob úhrady

6.1.   Cenu za poskytnutí letecké přepravy, popř. související služby, lze uhradit hotově na pobočce, bankovním převodem nebo vkladem na účet, on-line kreditní kartou na portálu www.letenkysnadno.cz.

6.2.   Úhrada ceny hotově na pobočce

6.2.1.     Cestující může cenu za přepravu uhradit v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod. na pobočce Zprostředkovatele

6.3.   Úhrada ceny bankovním převodem nebo vkladem na účet

6.3.1.     Po vytvoření Rezervace systém automaticky vygeneruje podklad pro platbu bankovním převodem, nebo, v závislosti na zvoleném způsobu uzavření smlouvy, tyto údaje budou předány Cestujícímu jiným způsobem.

6.3.2.     Tento způsob úhrady je možné použít pouze v případě, že do data, kdy je nutné cenu za přepravu uhradit, zbývají alespoň 3 pracovní dny

6.4.   Úhrada ceny on-line kreditní kartou na portálu www.letenkysnadno.cz (tento způsob úhrady je zpoplatněn kvůli transakčním nákladům)

6.4.1.     Po vytvoření Rezervace systém umožní Cestujícímu zaplatit smluvenou částku za přepravu přímo na portálu www.letenkysnadno.cz on-line kreditní kartou přes platební systém PAY - MUZO na bankovní účet Zprostředkovatele.

6.4.2.     Klient je povinný uhradit letenku včas nejpozději do data uvedeného v podkladu pro platbu. Toto datum se klientovi zobrazí také při uzavření rezervace.

6.5.   Úhrada ceny kreditní kartou, poplatky kartou on-line na portálu www.letenkysnadno.cz (tento způsob úhrady není zpoplatněn)

6.5.1.     Po vytvoření Rezervace systém umožní Cestujícímu zaplatit smluvenou částku za Letenku  přímo Dopravci vložením čísla kreditní karty do GDS - Global Distribution System (Globálního Rezervačního Systému) Galileo na portálu www.letenkysnadno.cz a následně platbu servisního poplatku on-line kreditní kartou přes platební systém PAY - MUZO na bankovní účet Zprostředkovatele.

6.5.2.     Klient je povinný uhradit letenku včas nejpozději do data uvedeného v podkladu pro platbu. Toto datum se klientovi zobrazí také při uzavření rezervace.

 
7.    Práva a povinnosti Cestujícího

7.1.   Cestující prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že platným uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti Cestujícímu a Dopravci, a že návrhy na změnu či zrušení již uzavřené Smlouvy je povinen činit vůči Dopravci, nepřipouští-li podmínky Dopravce, že takové návrhy může činit přímo proti Zprostředkovateli.   

7.2.   Cestující je dále povinen zejména:

7.2.1.     Uvádět v průběhu jednání se Zprostředkovatelem pouze pravdivé a správné údaje.

7.2.2.     Sdělit Zprostředkovateli včas, tj. nejpozději s odesláním Rezervace, svůj nárok na slevu, je-li taková poskytována a takový nárok řádně doložit.

7.2.3.     Sdělit Zprostředkovateli včas, tj. nejpozději s odesláním Rezervace, svůj požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zbraní, zvířat nebo sportovních potřeb.

7.2.4.     Neprodleně zkontrolovat správnost údajů v potvrzení Rezervace zaslaném mu Zprostředkovatelem a, po jejím převzetí, i v Letence (zejm. jméno, příjmení, datum narození, data a trasu přepravy). Případné chyby v těchto dokumentech je Cestující povinen oznámit Zprostředkovateli neprodleně po jejich zjištění.

7.2.5.     Sdělit Zprostředkovateli po zakoupení letenky jakoukoliv změnu, která by mohla mít vliv na možnost Zprostředkovatele nebo Dopravce informovat Cestujícího o změnách týkajících se předmětné Smlouvy, tj. zejména změnu kontaktních údajů, apod.

7.2.6.     Ověřit si povolenou váhu a množství zavazadel.

7.2.7.     Seznámit se s podmínkami, za kterých je možné uskutečnit změnu již uzavřené Smlouvy.

7.2.8.     Dodržovat Přepravní podmínky Dopravce.

7.2.9.     Rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let přímo Dopravci, je-li uskutečnění zpátečního letu sjednáno ve Smlouvě, a to nejpozději 72 hodin před jeho uskutečněním.

 
8.    Práva a povinnosti Zprostředkovatele

8.1.   Zprostředkovatel je povinen splnit své povinnosti spojené s uzavřením Smlouvy mezi Cestujícím a Dopravcem, tj. zejména řádně a včas:

8.1.1.     Oznámit Dopravci, že Cestujícím byla učiněna Rezervace nebo že byla uzavřena Smlouva.

8.1.2.     Zajisti potvrzení objednávky Dopravcem v případě, že tato povinnost vyplývá z přepravních podmínek Dopravce.

8.1.3.     Předat potřebné doklady Dopravci.

8.1.4.     Vystavit Cestujícímu Letenku.

8.1.5.     Oznámit Cestujícímu nebo Dopravci změnu, příp. zrušení Smlouvy, bude-li o těchto změnách informován.

8.1.6.     Poukázat na účet Dopravce částku uhrazenou Cestujícím za přepravu, popř. služby související.

 
9.     Práva a povinnosti Dopravce

9.1.   Práva a povinnosti Dopravce založená Smlouvou se řídí Přepravními podmínkami Dopravce.

 
10.    Odstoupení od Smlouvy

10.1.        Odstoupení od smlouvy o letecké přepravě osob ze strany Cestujícího, popř. její změna, podléhá zpoplatnění (Stornopoplatek).

10.2.        Stornopoplatek sestává z části náležející Zprostředkovateli a z části náležející Dopravci.

10.3.        Výše části Stornopoplatku náležejícího Zprostředkovateli činí v případě, že Cestující odstoupí od Smlouvy 500,- Kč a v případě, že Cestující požaduje změnu Smlouvy 300,- Kč.

10.4.                   Výše části Stornopoplatku náležející Dopravci v případě, že Cestující odstoupí od smlouvy, nebo požaduje její změnu, se řídí tarifem konkrétního Dopravce.

10.5.        V případě změny data odletu může Dopravce požadovat po Cestujícím doplacení rozdílu mezi výší palivového a letištního poplatku platných ke dni vystavení Letenky a jejich výší ke dni, kdy bylo žádosti Cestujícího o provedení této změny vyhověno.

10.6.        Odstoupení od smlouvy o poskytnutí jiných služeb, než je letecká přeprava (např. pojištění), se řídí podmínkami poskytovatele konkrétní služby. 

 
11.    Reklamace

11.1.        V případě vad, majících svůj původ v porušení povinností Zprostředkovatele (Článek 8. Obchodních podmínek), je Cestující povinen tyto reklamovat u Zprostředkovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí, nejpozději však do 14 dnů od vzniku takové vady.

11.2.        Zprostředkovatel není příslušný k uplatnění reklamací vad služeb poskytnutých Cestujícímu Dopravcem na základě Smlouvy. Takové vady je třeba reklamovat u Dopravce a pouze způsobem, uvedeným v podmínkách Dopravce. Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, je vady třeba uplatnit:

a) bez zbytečného odkladu u pověřené osoby Dopravce v případě vad, které je možné odstranit ihned, nebo

b) u ostatních vad nejpozději do 14 dnů od uskutečnění přepravy, a to u Dopravce nebo u prostřednictvím Zprostředkovatele.

 
12.    Ochrana osobních údajů

12.1.        Nakládání s osobními údaji Cestujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

12.2.        Cestující odesláním Rezervace nebo učiněním poptávky (ve smyslu článku 3 a článku 4 těchto obchodních podmínek) uděluje Zprostředkovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jím poskytnutých osobních údajů, a to maximálně na dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí, pro účely zprostředkování a zajištění služby spočívající v přepravě osob a služeb souvisejících dle Smlouvy a dále k informování o nabídkách Zprostředkovatele v budoucnu.

12.3.        Požádá-li Cestující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zprostředkovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zprostředkovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.4.        Cestující, který zjistí nebo se domnívá, že Zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Zprostředkovatele o vysvětlení nebo

b) požadovat, aby Zprostředkovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 
13.    Závěrečná ustanovení

13.1.        Tyto obchodní podmínky neupravují práva a povinnosti stran při uskutečňování letecké přepravy a poskytování služeb souvisejících. Ty se řídí příslušnou Smlouvou a Přepravními podmínkami konkrétního dopravce.

13.2.        Zprostředkovatel nezajišťuje smluvenou leteckou přepravu osob, popř. související služby a neodpovídá za řádné a včasné provedení těchto služeb, ani za škodu, která Cestujícímu v souvislosti s poskytnutím těchto vznikne.

13.3.        V případě, že podmínky Dopravce umožňují vystavit Cestujícímu potvrzení o uzavření Smlouvy v elektronické podobě (tzv. Elektronickou letenku), bude tato vystavena Cestujícímu pouze v tomto formátu a bude mu doručena elektronickou poštou.

13.4.        V ostatních případech doručí Zprostředkovatel Cestujícímu Letenku expresní poštou EMS, nebo prostřednictvím kurýra (pouze na území hlavního města Prahy). Cestující si může také vyzvednout Letenku v provozovně Zprostředkovatele nebo, v případě, že to podmínky Dopravce umožňují, využít služby PTA (Prepaid Ticket Advice), tj. vyzvednout si Letenku v Kanceláři Dopravce. Služba PTA podléhá zpoplatnění dle podmínek dopravce.